Vedtægter for Liberal Alliance Faxe

 

§ 1. Navn, Hjemsted og Adresse

Stk. 1. Foreningens navn er Liberal Alliance Faxe forkortet LA-Faxe.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Faxe kommune.

Stk. 3. Foreningen er lokalforening under Liberal Alliances Landsforening og Sjællands Storkreds.

Stk. 4. Foreningens adresse er formandens postadresse.

2. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlem optages enhver som har lyst og vilje til at støtte Liberal Alliances politik.

Stk. 2. Indmeldelse sker gennem Landsforeningen. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

3. Formål

LA-Faxe har til formål at samle alle som tilslutter sig, støtter og udbreder Liberal Alliances politik lokalt, nationalt og internationalt.

4. Generalforsamling

Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel.

Stk. 2. Alle fremmødte medlemmer af foreningen, der ikke er i kontingentrestance, er stemmeberettigede.

Stk. 3. Alle medlemmer af foreningen er valgbare på generalforsamlingen.

Stk. 4. Dagsorden for generalforsamlingen skal som minimum indeholde:

  • Valg af dirigent og referent.
  • Valg af stemmetællere.
  • Formandens beretning. 
  • Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
  • Indkomne forslag.
  • Valg af bestyrelse på op til 9 medlemmer: 4 medlemmer vælges i lige år 5 medlemmer vælges i ulige år.
  • Valg af op til 5 suppleanter.
  • Valg af revisor.
  • Eventuelt.

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være fremsendt til formanden senest én uge før mødet afholdes.

Stk. 6. Alle generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal, jf. dog § 12.

5. Bestyrelsen

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse.

Stk. 2. Bestyrelsen består af op til 9 personer, formand, næstformand og op til 7 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen foretager konstituering på første møde efter generalforsamlingen.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter egen forretningsorden

Stk. 4. Bestyrelsen behandler budget og regnskab.

Stk. 5. Bestyrelsen kan nedsætte ethvert nødvendigt udvalg.

Stk. 6. I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger er formandens stemme afgørende.

6. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab

Stk. 3. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revision

7. Opstilling af kandidater

Stk. 1. Foreningen har ansvaret for opstilling af kandidater til kommunalbestyrelsen og arrangerer opstillingsmøde. I det tilfælde, hvor der i en kommune ikke er en lokalforening eller hvor foreningens bestyrelse ønsker det, bliver det storkredsbestyrelsens ansvar. Valg af opstillingsform i forhold til valgloven godkendes af Liberal Alliances hovedbestyrelsen.

Stk. 2. Liberal Alliances hovedbestyrelse har ansvaret for opstilling af kandidater til EU.

Stk. 3. Retningslinjer for opstilling af kandidater til regionerne fastlægges af Liberal Alliances hovedbestyrelse.

8. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden.

Stk. 2. Indkaldelsen sker i overensstemmelse med reglerne for indkaldelse til ordinær generalforsamling og bestyrelsen skal foretage indkaldelsen senest 4 uger efter at have modtaget begæring herom, med angivelse af dagsorden eller senest 4 uger efter beslutningen er truffet i bestyrelsen. Indkaldelsesvarslet for ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

9. Tegning af foreningen

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele yderligere prokura.

10. Eksklusion af medlemmer

Stk. 1. I tilfælde af, at et medlem modarbejder Liberal Alliances politik kan foreningen i samarbejde med og godkendelse i storkredsforeningens bestyrelse ekskludere den pågældende. Såfremt foreningen eller storkredsforeningens bestyrelse ikke gennemfører eksklusionen, kan hovedbestyrelsen i Liberal Alliances landsforening beslutte eksklusionen. I begge tilfælde skal beslutningen træffes af 2/3 af bestyrelsens.

Stk. 2. En af foreningens foretagen eksklusion kan af den ekskluderede påklages til landsforeningens hovedbestyrelse.

11. Vedtægtsændringer

Ændringer i nærværende vedtægter kan ske på en generalforsamling såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for. Vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af storkredsforeningens bestyrelse.

12. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning tilgå Liberal Alliances Landsforening.

Dato: 2/9-2013
Dirigent: Birger Holm Brøndberg
Underskrevet Birger Holm Brøndberg og Kenneth M. Nielsen